Skip to main content

Vår förpliktelse gällande uppgiftsskydd och integritet

Integritetspolicy

City & Guilds Group är förpliktigad till datasäkerhet samt rättvis och transparent behandling av personuppgifter. I detta integritetsmeddelande beskrivs hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i enlighet med gällande dataskyddslag, särskilt Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

Vänligen läs detta integritetsmeddelande noga eftersom det innehåller viktig information om vilka vi är, hur och varför vi samlar in, lagrar, använder och delar personuppgifter, dina rättigheter i relation till dina personuppgifter, hur du kontaktar oss och tillsynsmyndigheter om du skulle vilja anmäla oro över hur vi behandlar din data.

Vilka är vi?

The City and Guilds of London Institute är en välgörenhetsorganisation införlivad av Royal Charter, med registrerat välgörenhetsnummer 312832 (England och Wales) och SC039576 (Skottland) (känd som City & Guilds). Vår registrerade adress är 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD.
Gällande GDPR är City & Guilds personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du ger oss, eller till något av våra associerade företag (tillsammans City & Guilds Group).
Om du har några frågor angående detta integritetsmeddelande, om hur City & Guilds behandlar personuppgifter eller hur du utövar någon av dina rättigheter, skicka ett e-postmeddelande till gdpr@cityandguilds.com eller skriv till Data Protection, City & Guilds, 1, Giltspur Street, London EC1A 9DD.

City & Guilds Kineo (känt som Kineo) är en del av City & Guilds Group. Kineo äger och driver www.kineo.com. Detta integritetsmeddelande, tillsammans med våra användarvillkor för webbplatsen och andra dokument som avses i dem, anger stadgarna för behandling av personuppgifter via vår hemsida.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi får samla in och behandla följande personuppgifter.

Information du lämnar till oss

När du:

 • fyller i ett formulär på vår hemsida

 • svarar på en enkät

 • kommunicerar med oss via telefon, e-post eller i skrift
 • anmäler ett problem

 • registrerar dig för att motta vårt nyhetsbrev
 • kontaktar oss för att ta emot våra produkter och/eller tjänster

Vi får samla in ditt namn, e-postadress, postadress och yrkesroll.

Om du vill bli kontaktad via telefon kan du välja att ge oss ditt telefonnummer.

Information som vi samlar in om dig

Om du besöker vår hemsida får vi automatiskt samla in följande information:

 • teknisk information, inklusive internetprotokoll såsom den (IP-)adress som används för att ansluta din dator till internet, inloggningsinformation, typ av webbläsare och version, tidszon, inställningar för webbläsarpluggar och versioner, operativsystem och plattform

 • information om ditt besök på vår webbplats, t.ex. om produkter och/eller tjänster du sökte efter och tittade på, svarstid på sidan, hämtningsfel, längd på besök på vissa sidor, sidans interaktionsinformation (såsom bläddring, klick och mouse-overs), samt metoder som använts för att bläddra bort från sidan.

Information vi får från andra källor

Vi kan också få information om dig om du använder någon av de andra webbplatserna som vi hanterar eller någon av de andra tjänsterna som vi tillhandahåller.

Om du är i en lärande position kan vi också få information om dig från din utbildningsleverantör eller arbetsgivare när de registrerar sig för att ta emot produkter och/eller tjänster från oss.

Information om andra personer

Om du lämnar information till oss om någon annan än dig själv, såsom dina kollegor, dina anställda, dina rådgivare eller dina leverantörer, måste du se till att de är införstådda i hur informationen ska användas, samt att de har gett tillåtelse till att avslöja uppgifterna för oss, samt till att vi och våra underkontrakterade tjänsteleverantörer får använda den.

Känsliga personuppgifter

I vissa begränsade fall får vi samla in vissa känsliga personuppgifter från dig (d.v.s. information om din ras eller ditt etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelser, fackliga aktiviteter, fysisk eller psykisk hälsa, sexualliv eller detaljer om brott, eller genetisk eller biometrisk data). Vi kommer dock endast att göra det efter ditt uttryckliga samtycke.

Hur använder vi dina personuppgifter?

När vi ber dig att förse oss med dina personuppgifter kommer vi att klargöra om vi behöver de begärda personuppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla produkterna och tjänsterna till dig, eller om de personuppgifter vi begär är frivilliga att lämna.

Fullgörande av kontakt

Vi kan använda dina personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt, eller för att vidta åtgärder som är knutna till ett kontrakt:

 • att tillhandahålla produkter och/eller tjänsterna till dig

 • kommunicera med dig i samband med tillhandahållandet av avtalade produkter och tjänster

 • förse dig med administrativt stöd gällande t.ex. skapande av konton, säkerhet samt problemlösning

 • förse dig med branschinformation, undersökningar, information om våra utmärkelser, evenemang, erbjudanden samt kampanjer relaterade till de aktuella produkterna och/eller tjänsterna.

Intresseavvägning

När det är nödvändigt för ändamål som är i vårt, eller en tredje parts, berättigade intresse. Dessa intressen är:

förse dig med nyhetsbrev, undersökningar, information om våra utmärkelser, evenemang, erbjudanden samt kampanjer relaterade till produkter och tjänster erbjudna från medlemmar ur City & Guilds Group som kan vara till ditt intresse


 • kommunicera med dig i samband med eventuella problem, klagomål eller tvister

 • förbättra kvaliteten på upplevelsen när du interagerar med våra produkter och/eller tjänster, inklusive testning av prestanda och kundupplevelse på vår webbplats

 • utföra analyser på försäljnings- och marknadsdata, samt bestämma effektiviteten av kampanjer

 • utveckla, förbättra och leverera marknadsföring och reklam av produkter och tjänster som erbjuds av medlemmar ur City & Guilds Group.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter med rättslig grund enligt nedan, under rubriken "Dina rättigheter".

Samtycke

Vi behandlar endast känsliga personuppgifter när du uttryckligen har gett samtycke till oss eller till en tredje part som har lämnat dina känsliga personuppgifter till oss.

Krav enligt lag

Vi kan också behandla dina personuppgifter om lagen kräver det, inklusive att svara på förfrågningar från myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter, eller för att förebygga brott eller bedrägeri.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi får dela dina personuppgifter med medlemmar ur City & Guilds Group. Du kan läsa mer om vår företagsgrupp på www.cityandguildsgroup.com

Vi åtar oss alla rimliga åtgärder för att säkerställa att vår personal skyddar dina personuppgifter samt är införstådda om sina förpliktelser gällande informationssäkerhet. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter genom att endast de som i affärsmässiga syften behöver dem kan ta del av dem.

Vi kan också dela dina personuppgifter med en betrodd tredje part, inklusive:

 • juridiska och andra professionella rådgivare, konsulter samt professionella experter;

 • kontrakterade tjänsteleverantörer till oss i samband med tillhandahållande av produkter och tjänster, såsom leverantörer av IT-tjänster och tjänster gällande kundrelationshantering;

 • leverantörer som utför analyser och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats.

Vi kommer att säkerhetsställa att det finns ett avtal med ovanstående kategorier av mottagare som inkluderar deras skyldigheter gällande sekretessen, säkerheten samt en lagenlig behandling av de personuppgifter som delas med dem.

Om en tredje part som mottagare befinner sig utanför EU kommer vi att se till att överföringen av personuppgifterna skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, exempelvis att de innefattas av de standardiserade dataskyddsklausuler som antagits eller godkänts av den Europeiska kommissionen, där kommissionen inte anser att det aktuella landet har adekvat lagstiftning om dataskydd.

Vi kommer att dela personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter om det krävs enligt gällande lag.

Hur länge kommer vi att spara dina personuppgifter?

Om det finns ett avtal mellan oss sparar vi dina personuppgifter under kontraktets löptid och under en period av sex år efter uppsägningen eller utgången av avtalet, detta för att säkerställa att vi kan bifalla eventuella avtalskrav, revisionskrav och andra lagkrav eller order från behöriga domstolar eller myndigheter.

När du mottar marknadsföringskommunikation kan du när som helst ändra dina preferenser eller avbryta marknadsföringskommunikationen genom att klicka på avprenumerera-länken i ditt e-postmeddelande från oss.

Var lagrar vi dina personuppgifter och hur skyddas de?

Vi lagrar dina personuppgifter hos ett industriellt erkänt datacenter baserat inom EU.

Vi åtar oss alla rimliga åtgärder för att skydda mot förlust eller förstörelse av dina personuppgifter. Vi har även rutiner för att hantera eventuella misstänkta datasäkerhetsbrott. Vi meddelar dig, samt eventuell tillämplig tillsynsmyndighet, om misstänkta datasäkerhetsbrott där vi är lagenligt skyldiga att göra det.
Tyvärr är överföringen av information via internet aldrig helt säkert. Även om vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten av de personuppgifter som skickas till vår webbplats, all överföring sker på egen risk. När vi mottagit dina personuppgifter använder vi strikta hanteringssätt samt säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du olika rättigheter med avseende på vår användning av dina personuppgifter:

Rätt till tillgång

Du har rätt att kräva en kopia på de av dina personuppgifter som vi lagrar genom att kontakta oss via e-post eller skriftligen till postadressen angiven nedan. Vänligen inkludera i ditt krav information som gör det möjligt för oss att verifiera din identitet. Vi svarar inom en månad av mottagandet av kravet. Vänligen notera att det finns undantag till denna rättighet. Vi kan undanhålla viss information från dig om det till exempel genom att dela den med dig avslöjar personuppgifter om någon annan individ eller om vi är lagenligt förhindrade att göra så. Eller om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven.

Rätt till rättelse

Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter korrekta och kompletta. Vi uppmuntrar dig att kontakta oss med hjälp av våra kontaktuppgifter nedan för att meddela om någon av dina personuppgifter inte är korrekt eller om eventuella ändringar, så att vi kan hålla dina personuppgifter uppdaterade.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas där personuppgifterna till exempel inte längre är nödvändiga för de syften som de har samlats in, där du tar tillbaka ditt samtycke till behandling av dem, där det inte finns något berättigat intresse för oss att fortsätta att behandla dina personuppgifter, eller då dina personuppgifter har behandlats olagligt. Om du vill begära att dina personuppgifter raderas, vänligen kontakta oss med hjälp av våra kontaktuppgifter nedan.

Rätt till att göra invändningar

Under vissa omständigheter har du rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om dina personuppgifter behandlats enligt den rättsliga grunden intresseavvägning men det inte finns något berättigat intresse för oss att fortsätta behandla dina personuppgifter, eller i de fall dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Om du vill göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss med hjälp av våra kontaktuppgifter nedan.

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi begränsar vidare behandling av dina personuppgifter. Denna rätt uppstår när du till exempel har efterfrågat riktigheten i de personuppgifter vi lagrar om dig och vi verifierar den informationen, du har invänt mot behandling baserat på intresseavvägning och vi utreder om det finns något berättigat intresse från oss, eller när behandlingen är olaglig och du väljer att hellre begränsa den än att radera den. Vänligen kontakta oss med hjälp av våra kontaktuppgifter nedan.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vissa av dina personuppgifter utlämnas till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig, i ett maskinläsbart format. Denna rätt uppstår när du har lämnat dina personuppgifter till oss, behandlingen är baserad på ditt samtycke eller under fullgörande av kontakt och behandlingen sker med automatiska medel. Om du vill begära att dina personuppgifter skickas till dig, kontakta oss med hjälp av våra kontaktuppgifter nedan.

Observera att GDPR innehåller undantag för dessa rättigheter. Om vi inte kan bifalla din förfrågan på grund av ett av dessa undantag kommer vi att förklara det i vårt svar.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående detta integritetsmeddelande, om hur City & Guilds Groups företag behandlar personuppgifter eller om hur du utövar någon av dina rättigheter, skicka ett e-postmeddelande till gdpr@cityandguilds.com eller skriv till Data Protection, City & Guilds, 1, Giltspur Street, London EC1A 9DD.

Klagomål

Om du tror att vårt skydd av dina personuppgifter har brustit, och vi inte har kunnat lösa ditt problem, kan du lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som är tillämplig eller söka rättsliga åtgärder. Besök https://ico.org.uk/concerns/ för mer information om hur du rapporterar en oro till Storbritanniens dataskyddsmyndighet.

Ändringar av vår integritetspolicy

Alla ändringar vi gör av vår integritetspolicy uppdateras på den här sidan och, när det är lämpligt, meddelas via ett e-postmeddelande till dig. Vänligen återkom ofta för att se eventuella uppdateringar eller ändringar i vår integritetspolicy.